View Individual Publication Record

Publication Title Penggunaan Habitat Oleh Rusa Sambar Yang Dibiak Di Dalam Kurungan Di Habitat Liar Di Rizab Hidupan Liar Sungkai, Perak  
Author MOHAMMAD ZULFIKAR BIN KAMIL
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name Seminar IRPA RMK-7, Jilid II 
ISBN / ISSN  
Publication date 2002-January-18 
Organiser / Publisher Universiti Kebangsaan Malaysia