View Individual Publication Record

Publication Title Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pengajaran dalam Aspek Kerelevenan Pelaksanaan Matlamat dan Objektif Penubuhan Kolej Integrasi Tahfiz Tunas Ilmuwan Selangor (KITTIS)  
Author NAZIRAH BINTI HAMDAN
Publication type JOURNAL ARTICLE  
Name of book / journal
Conference Name
ISBN / ISSN 2600-7509 
Publication date 2020-June-10 
Organiser / Publisher