View Individual Publication Record

Publication Title Keberkesanan Institusi Masjid di Negeri Sarawak dalam Penyebaran Ilmu Pengetahuan dan Maklumat kepada Masyarakat  
Author ROSNITA BINTI SAHRANI
IMILIA BINTI IBRAHIM
Publication type PROCEEDING PAPER  
Name of book / journal
Conference Name Seminar Serantau Perkembangan Islam Borneo 2009 
ISBN / ISSN  
Publication date 2009-March-04 
Organiser / Publisher UiTM Sabah, UiTM Sarawak & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah